Column: 'Doornroosjes' in dienst? Pak uw agenda erbij!

15 februari 2019 |

'Doornroosjes' in dienst? Pak uw agenda erbij!

Column van Silvia van Nieuwland in 'Bakkers in Bedrijf'

Ondernemers stellen me regelmatig vragen over de transitievergoeding. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015, heeft iedere werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst die minimaal 2 jaar heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Ook werknemers die worden ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag. Anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie naar een andere baan makkelijker te maken. Alleen bij een (terecht gegeven) ontslag op staande voet, ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, faillissement van de werkgever en bij ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hoeft de werkgever de transitievergoeding niet te betalen. 

Voor veel ondernemers voelt een transitievergoeding soms bijzonder onrechtvaardig; eerst twee jaar lang het loon doorbetalen van een zieke medewerker, vaak een moeizaam en duur re-integratietraject doorlopen, extra kosten maken voor vervanging en dan bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden geconfronteerd met nog een extra kostenpost, de transitievergoeding. Een verguisde regeling! 

Daarnaast is het toepassen van de transitievergoeding ook een trendbreuk met de praktijk van vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Toen kregen langdurig arbeidsongeschikte medewerkers over het algemeen geen ontslagvergoeding. En meestal werd het ontslag ook niet onredelijk geacht. 

De praktijk is dat veel ondernemers aan het betalen van de transitievergoeding proberen te ontkomen door een werknemer na twee jaar ziekte in dienst te houden. Je hebt dan als het ware ‘Doornroosjes’ in dienst. Er is dan sprake van een ‘slapend dienstverband’ omdat na twee jaar de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Dit is een ongewenste bijwerking van de Wet Werk en Zekerheid. Er zijn ook risico’s verbonden aan het laten voortduren van een slapend dienstverband. De werknemer kan immers op enig moment (gedeeltelijk) herstellen. Je bent dan als werkgever verplicht passend werk aan te bieden en weer opnieuw loon te gaan betalen. 

Al snel na de invoering van de WWZ werd reparatiewetgeving aangekondigd. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is de regeling compensatie transitievergoeding een feit. Werkgevers worden gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding bij een ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte. 

Uiteraard gelden er meerdere voorwaarden om voor deze compensatie in aanmerking te komen. Belangrijk in ieder geval is te weten dat een aanvraag voor compensatie vanaf 1 april 2020 kan worden ingediend. De termijn voor het indienen van een aanvraag is uiterlijk zes maanden na betaling van de transitievergoeding. Ook van belang is te weten dat de regeling met terugwerkende kracht geldt tot 1 juli 2015. In die gevallen dient de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 ingediend te worden. Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst of is opgezegd met toestemming van het UWV. 

Gooi uw oude dossiers met betrekking tot deze kwestie dus niet weg en pak alvast uw agenda om deze datums te noteren! Wilt u meer weten over de voorwaarden en welke gegevens u moet verstrekken bij de aanvraag? Neem dan gerust contact met mij op!

Terug naar overzicht